ondernemersaftrek

Ondernemersaftrek is een verzamelbegrip voor een aantal fiscale aftrekposten in de inkomstenbelasting. Deze zijn alleen toegankelijk voor ondernemers die winst uit onderneming genieten en voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar.

Als de onderneming wordt gedreven naast een (loon)dienstverband dan dient 1225 uur minimaal de helft te zijn van het totaal aantal gewerkte uren.

Fiscale aftrekposten

Ondernemersaftrek bestaat uit:

  • Zelfstandingenaftrek
  • Startersaftrek
  • Opbouw Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
  • MKB-winstvrijstelling

Winst uit onderneming

Wanneer is er sprake van een onderneming? U kunt lang zoeken naar een definitie in de wet inkomstenbelasting. Die is er namelijk niet. Dat betekent dat de kaders gedefinieerd worden door jurisprudentie. Hier uit valt af te leiden dat een onderneming:

Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid is, die deelneemt aan het maatschappelijk verkeer met als doel winst te behalen. Deze winst moet objectief haalbaar zijn.

Overige criteria waaraan IB-ondernemerschap getoetst wordt:

  • Omvang en aard werkzaamheden
  • Aantal opdrachtgevers
  • Zelfstandigheid
  • Debiteurenrisico
  • Aansprakelijkheid schulden onderneming
  • Hoe treedt u naar buiten (maakt u reclame)

Ondernemersaftrek niet alleen afhankelijk van urencriterium

Vaak wordt gedacht dat als men maar aan het urencriterium voldoet er automatisch recht is op ondernemersaftrek. Dit is niet het geval.

Allereerst wordt bepaald of u ondernemer bent aan de hand van eerder genoemde criteria en vervolgens of u aan het urencriterium voldoet. Pas als beide vragen met een ja beantwoord kunnen worden komt u in aanmerking voor ondernemersaftrek.

Recht op ondernemersaftrek niet altijd even duidelijk

Wel of niet voldoen aan het urencriterium en al dan niet voldoen aan de voorwaarden voor ondernemerschap zijn bepalend voor het recht op ondernemersaftrek. In de praktijk blijken deze 2 vragen soms lastig te beantwoorden.

Hoe wordt naar een onderneming gekeken die al een aantal jaar een negatief resultaat laat zien. Is toekomstige winst dan objectief gezien realistisch? Of een ondernemer met maar 2 opdrachtgevers. Is dat voldoende? Soms wel zoals deze uitspraak van Rechtbank Gelderland laat zien.

Wat deze uitspraak ook duidelijk laat zien is dat feiten en omstandigheden bijzonder zwaar wegen bij de beoordeling van ondernemerschap in de inkomstenbelasting en de daaraan verbonden ondernemersaftrek.

Heeft u vragen over ondernemersaftrek? Of wilt u uw situatie eens vrijblijvend voorleggen?
Neem dan gerust contact met ons op.