Bezwaar Belastingdienst

Stel bent het niet eens met een aanslag die u van de fiscus ontvangen heeft. Het kan dan om iets kleins gaan, een aftrekpost die vergeten is, uw niet vergoedde tandartskosten bijvoorbeeld.

Zaken van gering belang zet u makkelijk en snel recht door de oorspronkelijke belastingaangifte te wijzigen en opnieuw in te dienen. Er zijn dan vervolgens 4 voor de hand liggende scenario’s.

  1. U was dermate snel met uw herziene aangifte dat de oorspronkelijke aangifte nog niet in behandeling was genomen. De fiscus volgt de herziene aangifte en legt een (voorlopige) aanslag op.
  2. U had al een voorlopige aanslag ontvangen n.a.v. de voorgaande aangifte. U ontvangt een nieuwe (voorlopige) aanslag.
  3. U heeft al een definitieve aanslag ontvangen en zit nog binnen de bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening. De fiscus zal de herziene aangifte behandelen als bezwaar.
  4. U heeft al een definitieve aanslag ontvangen waarvan de bezwaartermijn verlopen is. De fiscus zal uw nieuwe aangifte behandelen als verzoek ambtshalve vermindering.

Bezwaarschrift indienen via de website van de Belastingdienst

Als het gaat om zaken van groter belang of welke een motivatie vereisen is het indienen van een bezwaarschrift aan te bevelen. U kunt het bezwaarschrift online indienen via de website van de Belastingdienst.

Dan wel schriftelijk. Het verdient aanbeveling  bezwaarschriften per post aangetekend te versturen. Ontvangt de Belastingdienst uw bezwaarschrift niet dan is het namelijk aan u om aan te tonen dat u het verzonden heeft.

Wanneer is een bezwaarschrift nog op tijd?

De bezwaartermijn eindigt 6 weken na de dagtekening op uw aanslag. Verstuurt u het bezwaarschift (aangetekend) op de laatste dag van de bezwaartermijn dan is het nog op tijd mits de fiscus uw bezwaarschrift binnen een week na het eindigen van de bezwaartermijn heeft ontvangen. Dus binnen 7 weken na dagtekening.

Aan welke vereisten moet een bezwaarschrift voldoen?

Een bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen om ontvankelijk te zijn. Vermeldt in ieder geval altijd:

  • Naam, adres, woonplaats en datum
  • Aanslag of beslissing waar u tegen in bezwaar komt. Onder vermelding van aanslag en/of beschikkingsnummer
  • Een motivatie, waarom u het niet eens bent. U kunt hier verwijzen jurisprudentie en/of andere relevante feiten aandragen en/of verwijzen naar eventuele bijlagen bij het bezwaarschrift.
  • Of u gehoord wil worden. D.w.z. de kans krijgen uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten
  • U dient het bezwaarschrift te ondertekenen

Vraag in het bezwaarschrift altijd om uitstel van betaling voor het gehele bedrag van de aanslag. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een forfaitaire kostenvergoeding. Vraag hier expliciet om in uw bezwaarschrift. Is er een boete opgelegd? Maak dan ook apart bezwaar tegen de boete.

De belastingdienst kan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren indien een of meerdere van bovenstaande vormvereisten ontbreken. Dat is vervelend want uw bezwaarschrift wordt zo een verzoek ambtshalve vermindering. Bij een eventuele negatieve beslissing kunt u de zaak dan niet meer voorleggen aan een rechter.

De fiscus dient u echter altijd eerst op de hoogte te stellen van het ontbreken van een vormvereiste en u in de gelegenheid te stellen uw fout(en) te herstellen binnen een redelijke termijn.

Pro forma bezwaar Belastingdienst

Het kan voorkomen dat u in tijdnood komt. In zo’n geval kunt u een zogenaamd pro-forma bezwaarschrift indienen. U maakt hierin bezwaar op de gebruikelijke manier maar geeft aan meer tijd nodig te hebben om uw bezwaarschrift te motiveren. U krijgt dan de tijd om alsnog te motiveren (het ontbrekende vormvereiste aan te vullen). Op deze manier kunt u wat tijd winnen.

De beslissing op uw bezwaarschrift

De Belastingdienst beslist in principe binnen 6 weken, na het eindigen van de bezwaartermijn op uw bezwaarschrift. Als er meer tijd nodig is ontvangt u hierover bericht van de fiscus. Zij zullen u dan vragen of u akkoord gaat met een verlengde beslistermijn. Bij een negatieve beslissing kunt u uw recht proberen te halen bij de rechtbank.